Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.

Witamy na stronie Stump

Kotwy gruntowe tymczasowe

Iniekcyjne kotwie gruntowe tymczasowe
Według definicji iniekcyjna kotew gruntowa jest rodzajem głębokiego fundamentu
pracującego na wyciąganie, składa się z:
- głowicy, łączącej cięgno kotwi ze ścianą,
- części wolnej, przenoszącej obciążenia z głowicy na buławę kotwi,
- buławy, przenoszącej obciąŜenia na przylegający do niej grunt, leŜący poza klinem
odłamu.


Kotwie wykonuje się w sposób opisany poniżej.
W gruncie wierci się otwór Ø ~ 140 mm, na projektowaną głębokość i pod zadanym
kątem. Po wywierceniu, otwór wypełnia się wlewką z zaczynu cementowego i
wprowadza się szkielet (cięgno) kotwi. Szkielet kotwi składa się przewaŜnie z 2 ÷ 6 splotów
Ø 15.5 mm i przewodów iniekcyjnych (z zaworami). Sploty są równomiernie rozłoŜone
na obwodzie dzięki specjalnym kształtkom rozdzielczym.
Część buławowa oddzielona jest od części wolnej kompensatorem. Liny w części
wolnej są izolowane koszulkami z tworzywa sztucznego.
Po wykonaniu wlewki, dla uformowania buławy wykonuje się (przeważnie następnego
dnia) iniekcję zaczynem cementowym, którą powtarza się po 12 godzinach. W razie
konieczności istnieje moŜliwość wykonania kolejnych iniekcji.
Po 7 dniach kotwie są naciągane z obciążeniem do 1.25 Kobl ( badania odbiorcze ), i
blokowane przy obciążeniu 0.8 Kobl; Część kotwi może być poddana badaniom przydatności
(rozszerzonym badaniom odbiorczym) - zostają przeciąŜone do 1.5 Kobl. W szczególnych
wypadkach wykonuje się także badania wstępne – poddaje się im specjalne kotwie
badawcze.
PowyŜsza technologia wykonania gwarantuje uzyskanie zaprojektowanej nośności
kotwi.
Wykonywanie kotwi w gruntach nawodnionych nie nastręcza dodatkowych trudności,
jeżeli głowica kotwi znajduje się powyŜej zwierciadła wody gruntowej.
Kotwie pozostające w gruncie po zakończeniu ich eksploatacji i zwolnieniu naciągu
nie stanowią przeszkody w ewentualnym wykonywaniu wykopu w tym miejscu. Możliwe
jest takŜe wykonywanie ściany szczelinowej w obszarze występowania buław lub cięgien
kotwi.
Gwarantowany okres eksploatacji kotwi tymczasowych wynosi 2 lata.